محورگردشگری دردشت - سنبلستان و احداث پاتوق شهری پهلوانان در محله سنبلستان

ساماندهی محورگردشگری دردشت که در پی آن با درخواست ساکنان محله سنبلستان دیواره های این خیابان به سبک قدیم کاهگل شد و زمینی متعلق به شهرداری با درخواست ساکنان آن به پاتوق شهری تبدیل شد.کد محتوا 40899

برچسب ها