آشپزی در حمام تاریخی جارچی باشی قسمت دوم

با هماهنگی ارتباطات منطقه سه ویژه برنامه آشپزی ایرانی در برنامه خانواده شبکه سراسری یک سیمای جمهوری اسلامی ایران در ابنیه های تاریخی محدوده منطقه سه اجرا می گردد. بدین منظور دوقسمت از این برنامه در حمام تاریخی جارچی باشی خیابان حکیم اجرا و انتشار یافت و ادامه برنامه درخانه ایروانی خیابان ابن سینا برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. کد محتوا 24505

برچسب ها