آغاز عملیات ساماندهی خیابان نمونه چهارباغ خواجو (پیرایش شهری)

حسین کارگر مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان اظهار داشت : همانطو که عنوان شد یکی از خیابان های نمونه شهر اصفهان در منطقه سه خیابان پرخاطره هر اصفهانی بنام چهارباغ خواجو است که قرار است پیرایش شهری در آن انجام شود ، در سال گذشته عملیات سنگ فرش ، نماکاری دیواره ها و کتیبه سازی ضلع غربی این خیابان حد فاصل مکینه خواجو تا خیابان عافیت به صورت پایلوت انجام گردید و اکنون عملیات آواربرداری حدفاصل خیابان عافیت به سمت پل خواجو دردست اقدام است .

مدیرمنطقه سه به دیگر پروژه مرمتی منطقه سه اشاره نمود و افزود : در پی پیاده راه شدن چهارباغ عباسی از گذرهای منتهی به این خیابان ، آمادگاه و سیدعلیخان است که مقرر گردیده عملیات سنگ فرش آن حدفاصل چهارباغ عباسی تا خیابان پاسداران انجام گردد. که اقدامات اولیه در این خصوص در دست اقدام است .کد محتوا 21941

برچسب ها