تحقق صد درصدی بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی سال ۹۸ در منطقه سه

تحقق صد درصدی بودجه ۱۵۵ میلیارد تومانی سال ۹۸ در منطقه سه