بافت تاریخی

نوع محتوا برای واکشی: 
news
اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گردشگری شهر اصفهان

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای گردشگری شهر اصفهان

ضرورت راه‌اندازی شهرداری ویژه بافت تاریخی و میراثی

ضرورت راه‌اندازی شهرداری ویژه بافت تاریخی و میراثی

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)

انجام ۷۲۰ میلیارد ریال آزادسازی در پروژه میدان امام علی(ع)

احیا ۳۰ خانه و سرای تاریخی در منطقه سه

احیا ۳۰ خانه و سرای تاریخی در منطقه سه