شهرداری منطقه سه

نوع محتوا برای واکشی: 
news
آغاز عملیات ساماندهی خیابان نمونه چهارباغ خواجو (پیرایش شهری)

آغاز عملیات ساماندهی خیابان نمونه چهارباغ خواجو (پیرایش شهری)

مرمت حمام شاهزاده ها عصر صفوی در دولتخانه صفویه خیابان حکیم اصفهان توسط منطقه سه شهرداری اصفهان انجام شد

مرمت حمام شاهزاده ها عصر صفوی در دولتخانه صفویه خیابان حکیم اصفهان توسط منطقه سه شهرداری اصفهان انجام شد

باغ کاران

باغ کاران

قلعه طبره

قلعه طبره

امامزاده اسماعیل

امامزاده اسماعیل

سنبلستان

سنبلستان